Kto może wykonać pomiar oświetlenia?

W obecnie obowiązujących przepisach prawnych występują bardzo duże luki i nieścisłości w kwestii kwalifikacji do wykonywania pomiarów oświetlenia instalacji elektrycznych. Wielu elektryków nie wie jak interpretować poszczególne zapisy aktów prawnych i tym samym boi się odpowiedzialności za wykonywanie zleceń pomiarów oświetlenia bez posiadania ważnych dokumentów i kwalifikacji.

Pomiarowcy z uprawieniami SEP w zakresie dozoru (D) mogą wykonywać pomiary oświetlenia w oparciu o aktualne normy. Muszą posługiwać się legalizowanymi luksomierzami. Aktualną normą oświetleniową, której wymagania muszą być spełnione w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy jest norma:

PN-EN-12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Obecnie w naszym kraju nie istnieją przepisy, które w jasny i przejrzysty sposób określałyby szczegółowy zakres kompetencji wszystkich osób zajmujących się wykonywaniem pomiarów oświetlenia. Z pewnością oświetlenie jest jednym z uciążliwych czynników w środowisku pracy i to właśnie dlatego do przeprowadzania jego pomiarów stosuje się zapis rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. To właśnie to rozporządzenie określa m.in jakie laboratoria są uprawnione do wykonywania takich pomiarów czynników szkodliwych.

Jak się okazuje brak jednoznacznych przepisów normujących konieczność posiadania odpowiednich kompetencji przez wszystkie osoby zajmujące się pomiarami oświetlenia w żadnym wypadku nie oznacza, że kompetencje w tym względzie nie są do niczego potrzebne.

Jeśli chcielibyśmy podnieść nasze kwalifikacje, to np. przez zdobycie akredytacji właściwego laboratorium w temacie wykonywania pomiarów oświetlenia albo i tak zwanego Certyfikatu Kompetencji Specjalisty do spraw Pomiarów Parametrów Oświetlenia. Taka akredytację wydaje Polskie Centrum Akredytacji.